Nettleie privatkunder

Alle tariffer gjelder fra 01.01.2023. Tariffer er oppgitte inkl. offentlige avgifter. Elavgift er 9,16 øre/kWh i januar tom mars og 15,84 øre/kWh i perioden april-desember. Enovaavgift er 1 øre/kWh.

Privatkunder inkluderer husholdninger, fritidsboliger, naust, gårdslys og andre anlegg med næringskode 00.100 eller 00.200.   

Beregning av nettleie

Alle kunder avregnes månedlig basert på timesmålinger fra AMS-målere. Ved manglende målerverdier avregnes anlegget basert på innsendte målerverdier eller Elhub-stipulert forbruk.

Privatkunder avregnes med et fastledd avhengig av etterspurt effekt og et energiledd. Nærmere informasjon om beregning av effekt finner du her.

       

Nettleiepriser fra 01.01.2023                

Tabellen viser nettariffen NT4 (Trinntariff) inkl. elavgift og Enovaavgift.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og prisendringer.

Strømpris kommer i tillegg til nettleien. Privatkunder i Nord-Norge betaler ikke mva. på nettleie.

Nettleie for umålte veilys styrt av fotocelle

Energimengden til umålte veilys/gårdslys beregnes ut fra en årlig brukstid på 4000 timer.

Veilys installert etter 2018 skal være målt, og avregnes etter faktisk forbruk etter samme tabell som andre private anlegg.

Fastledd Energiledd jan-mar Energiledd apr-des
Kr/år Øre/kWh Øre/kWh
<200W 370 109,20 115,88
>200W 71,14 77,82

Gjeninnkobling av stengte anlegg                                                                     

Ved gjeninnkobling av anlegg innen 12 måneder etter at anlegget ble frakoblet og nettleieavtalen er oppsagt av den samme kunden, vil nettleiens fastbeløp tilsvarende laveste trinn (0 - 5 kWh/t) bli fakturert for perioden anlegget har vært frakoblet. I tillegg faktureres det for gjeninnkoblingen.            

Tariffstøtte

I Statsbudsjettet fastsettes årlig et utjevningstilskudd for å redusere nettleien i områder av landet der nettleien høy (også kalt tariffstøtte). Nettselskapene plikter å la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av redusert nettleie samme år som tilskuddet er tildelt. Kystnett forventer ikke å motta tariffstøtte i 2023.

Avlesningsgebyr ved AMS-fritak

Kunder som er innvilget fritak for aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren får et gebyr på kr 1 500 per år per målepunkt, i henhold til Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-9. 

Egeninkasso

Fremmøtegebyr ved stenging: kr. 1.350/tilfelle
Kostnad ved fra- og tilkoblinger på grunn av kontraktsbrudd: kr. 2.350/tilfelle