Ny nettleiemodell fra 01.09.2022

Fra og med 01.09.2022 endret Kystnett AS hvordan nettleien beregnes.

Hvorfor ny nettleiemodell?

Ny nettleiemodell ble innført fra 1. september 2022 som følge av nye krav fra myndighetene.

Stortingets endring av regelverket stilte krav til at fastleddet ble utformet etter kundens etterspørsel etter effekt. Formålet var å stimulere til utjevning av effekttopper, slik at strømnettet utnyttes bedre. 

Strømforbruket i hele landet øker for hvert år. Dette gjelder også i vårt område. Vi må derfor bruke strømnettet smartere ved å unngå for mye samtidig strømbruk, slik at vi unngår å bygge unødvendige kraftlinjer som koster mye penger og inngriper i norsk natur.

Hva er effekt?

Effekt er hvor mye strøm du som kunde bruker på én gang. Det vil si i hvor stor grad du bruker ulike elektriske apparater som for eksempel varmepumpe, tørketrommel, stekeovn og varmtvannstank samtidig. Ved høy effekt (mye samtidig bruk av strøm) kreves det at strømnettet sender mye strøm til din bolig på én gang. Dersom alle har høy effekt i samme tidsrom krever dette et strømnett som er bygd for å transportere større mengder strøm samtidig. Å bygge ut strømnettet for stadig høyere effektbruk er svært kostbart, og vil medføre en stadig høyere nettleie for nettkundene.

Hvordan ser den nye nettleiemodellen ut for privatkunder?

I den nye modellen vil man fremdeles betale et energiledd og et fastledd. Forskjellen er at fastleddet nå vil avhenge av hvor stor effekt kunden bruker, altså hvor mye strøm du bruker samtidig. Fastleddet er satt opp som en trinnmodell, der prisen kunden skal betale øker med effektbruken.

Hvilket trinn du havner på vil kunne variere fra måned til måned. For en gitt måned beregnes effektbehovet etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i forrige måned, målt i kWh/t. En døgnmaks er den høyeste timesverdien i løpet av ett døgn. Slik vil månedens fastledd avhenge av kundens typiske etterspørsel etter effekt, men kunden straffes ikke hardt av et høyt effektforbruk i kun én enkelttime.

Dette gir deg mulighet til å påvirke det du betaler i nettleie mer enn før. Dette kan du gjøre gjennom endring av bruksmønster. For en typisk husholdning vil det største effektuttaket være knyttet til lading av elbil, som Kystnett anbefaler kundene å gjøre på natta. Ved ankomst til fritidsbolig kan man også redusere effektuttaket ved å ikke varme opp alle rom samtidig. I tillegg kan man redusere effektuttak ved å begrense samtidig bruk av effektkrevende husholdningsapparater, som f.eks. komfyrtopp og tørketrommel.

Energileddet er et forbruksavhengig ledd der kunden betaler for mengden brukt strøm. 

Hvordan vet jeg hvilket trinn jeg havner på?

Først når en måned er omme er det mulig å si med sikkerhet hvilke døgnmakser som var høyest og som blir avgjørende for fastleddet. Ditt eget strømforbruk kan du følge med på ved å logge inn på kundeportalen Min Side, som du finner på Kystnett sine hjemmesider, eller ved å logge inn på Elhub. Det finnes aktører som tilbyr løsninger slik at kunden selv kan koble seg på sin egen strømmåler gjennom HAN-porten. Strømleverandøren man kjøper strøm fra kan også ha apper, systemer eller tjenester for å følge med på eget forbruk.

Hvilke kunder får ny nettleiemodell?

Alle privatkunder vil avregnes etter trinnmodellen. I tillegg vil alle næringskunder med et årlig strømforbruk under 100 000 kWh avregnes etter trinnmodellen. Umålte veilys-/gårdslys vil fortsatt tilhøre en egen tariff med fast årspris og energiledd etter estimert forbruk.

Privatkunder og næringskunder i lavspentnettet med årsforbruk under 100.000 kWh NT4 - Ny nettleiemodell: trinntariff med effektavhengig fastledd og energiledd
Næringskunder i lavspentnettet med årsforbruk over 100.000 kWh NT3L - Fastledd, energiledd og effektledd
Næringskunder i høyspentnettet NT3H - Fastledd, energiledd og effektledd

Hvordan blir nettleien for næringskunder med årsforbruk over 100 000 kWh?

Næringskunder med årsforbruk over 100 000 kWh avregnes med et fastledd, et energiledd og et effektledd, akkurat som før. Satsene avhenger av om man er kunde i lavspentnettet (< 1000 V) eller i høyspentnettet (> 1000 V). Sikringsstørrelse er ikke lenger avgjørende for størrelsen på fastleddet.

Blir nettleien dyrere?

Kystnetts maksimale inntekt fra nettleia bestemmes av NVE for hvert år. Innenfor denne rammen har Kystnett en viss frihet til å bestemme hvor høye de ulike tariffleddene skal være. Inntektsrammen som Kystnett får fra NVE/RME er helt uavhengig av overgangen til ny nettleiemodell. Kystnett har ikke lov til å ta mer i samlet nettleie fra sine kunder.

I forbindelse med innføringen av ny nettleiemodell ønsker man å belønne kunder som begrenser samtidig bruk av elektrisitet. Derfor er energileddet (kostnad per kWh strøm brukt) redusert for alle kunder på alle tariffer. I stedet vil tariffleddene som avhenger av kundens effektbruk utgjøre en større andel av den totale nettleia.

Det betyr at kunder som begrenser samtidig bruk vil kunne få redusert nettleie, mens kunder med stor grad av samtidig forbruk vil kunne måtte betale mer enn tidligere. Kundens fastledd settes for én måned om gangen. Neste måned kan dette bli lavere eller høyere. Du kan dermed selv påvirke hvilket trinn du havner på, avhengig av ditt eget effektuttak.

Her finner du gjeldende nettleie.