Sponsing

Kystnett ønsker å føre en del av selskapets inntekter tilbake til samfunnet gjennom sponsing av lokale aktiviteter. Vi ønsker å bidra til en positiv utvikling i Nord-Salten, og fokuserer særlig på tiltak som gir trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og tiltak som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.

Sponsing av lokale aktiviteter er en av måtene vi viser samfunnsansvar på. Tildeling av sponsormidler skal derfor gå til lokale initiativer som er i tråd med Kystnett sine egne verdier, og som skal gi verdi tilbake til selskapet.

Ved tildeling av sponsormidler prioriterer vi følgende kategorier:

  • Idrett – fokus på breddeidrett.
  • Kultur – både lokale institusjoner og arrangementer med basis i nærmiljøet, og profesjonelle arrangementer i Nord-Salten.
  • Utdanning – tiltak som bidrar til interesse for tekniske fag, og som kan bidra til rekruttering av fagpersoner i fremtiden.
  • Ideelle organisasjoner – fokus på bærekraftig miljø og friluftsliv for barn og unge.

Sponsorsøknadene vurderes i forhold til følgende målsettinger for vår sponsing:

  • Mottakerne skal formidle verdier som ikke er i konflikt med Kystnett sine verdier.
  • Sponsoratet skal være egnet til konkret profilering av Kystnett på en positiv måte.
  • Geografisk nedslagsfelt skal i all hovedsak være Kystnett sitt dekningsområde i Nord-Salten, med en rimelig fordeling på aktiviteter i de 4 eierkommunene over tid.
  • Sponsoratet skal primært utløse ny aktivitet, og ikke gå til løpende drift.
  • Sponsoratet skal skape positivt internt engasjement hos ansatte i Kystnett.

Kommunene mottar årlig utbyttebetalinger fra vår eier Nord-Salten Kraft Holding, og disse midlene inngår i prioriteringen av kommunenes aktiviteter. Tiltak i kommunal regi vil derfor normalt ikke bli vurdert for tildeling av sponsormidler fra Kystnett, med unntak av tiltak som bidrar til interesse for tekniske fag, og som kan bidra til rekruttering av fagpersoner i fremtiden.

Sponsing skjer normalt gjennom enkelttildelinger, uten flerårige forpliktelser. For større sponsorater kan det inngås lengre avtaler.

Lokale initiativ som er i samsvar med våre prioriteringer og målsettinger kan sende en begrunnet søknad om økonomisk støtte til Kystnett AS på epost sponsing@kystnett.no. I søknaden må du også fortelle hvordan sponsingen skal bidra til en positiv profilering av Kystnett. Vi behandler innkomne søknader 3 ganger i året, med søknadsfrist 20. januar, 20. mai og 20. september.