Plusskunde

En plusskunde er en kunde som har sin egen produksjonsenhet, og bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget strømforbruk. Normal årsproduksjon skal ikke overstige eget forbruk, men til tider kan kunden produserer mer strøm enn kunden selv forbruker, og dette overskuddet leveres inn i strømnettet. En typisk plusskunde vil være sluttbrukere med solcellepanel på taket.  

Hvem kan bli plusskunde?
Alle sluttbrukere med egen kraftproduksjon, hvor normalt årsforbruk er større enn produksjonen kan bli plusskunder. Produksjonsanlegget kan maks ha 100 kVA ytelse og innmatet effekt i tilknytningspunktet må ikke på noe tidspunkt overstige 100 kW for å kunne være plusskundeanlegg. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon. Produksjonsanlegg som leverer elektrisk energi til flere sluttbrukere omfattes ikke av plusskundeordningen. Det stilles ingen krav til produksjonskilde (sol, vind, vann, bio osv) for å bli plusskunde.

Hvordan selger plusskundene sin overskuddskraft?
Du inngår avtale med en strømleverandør som kjøper din overskuddskraft når du produserer mer enn du bruker, og som leverer strøm til deg i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt.   

Hvordan påvirkes nettleien?
Plusskunden betaler ordinær nettleie (fastbeløp, energipris, avgifter) for sitt uttak fra nettet. Siden energiuttaket vil reduseres på grunn av egen produksjon vil nettleiekostnadene bli redusert. Ved innmating er plusskunder fritatt fra innmatingstariffer.

Tekniske krav
Kystnett AS stiller tekniske krav til plusskundeanlegget, for å sikre at anlegget ikke bidrar til redusert leveringskvalitet for andre kunder. En elektroinstallatør må forestå strøminstallasjonen. Videre stilles det krav om automatisk utkobling av anlegget ved strømbrudd, anlegget må da ligge utkoblet til normal strømforsyning er gjenopprettet i nettet. 

Det er plusskundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut ved strømutfall i distribusjonsnettet.

Måling
For å bli plusskunde hos Kystnett må du ha en fjernavlest 4-kvadrant måler som registrerer både strømforbruk og strømproduksjon, og infrastruktur vedrørende innsamling av målerverdier må være utbygd i ditt område.

Kostnader  
Plusskunden må dekke kostnaden til selve produksjonsutstyret og installasjon av anlegget, herunder kostnader til installatør som må melde anlegget inn til nettselskapet. Ved eventuelt behov for å forsterke nettet kan nettselskapet kreve at kunden betaler anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden.

Enova har ulike tilskuddsordninger for boligeiere som ønsker å bidra med fornybar energiproduksjon.

Avtaler og krav

Her finner du standardavtalen med vilkår og tekniske funksjonskrav for plusskunder.

Ta kontakt med oss for å inngå Plusskundeavtale med Kystnett.