Nettleie privatkunder

Alle tariffer gjelder fra 01.01.2022. Privatkunder avregnes med et fastledd avhengig av sikringsstørrelse og et energiledd. Tariffer er oppgitte inkl. offentlige avgifter. Elavgift er pålydende 8,91 øre/kWh i perioden januar-mars, og 15,41 øre/kWh i perioden april-desember. Enova-avgift er 1 øre/kWh. Privatkunder i Nord-Norge betaler ikke mva. på nettleie.

22.06.201708:43 Glenn Johansen

Privatkunder inkluderer husholdninger, fritidsboliger, naust, gårdslys og andre anlegg hvor kontraktsinnehaver er en privatperson.   

Beregning av nettleie

Alle kunder avregnes månedlig basert på timesmålinger fra AMS-målere. Ved manglende målerverdier avregnes anlegget basert på innsendte målerverdier eller Elhub-stipulert forbruk.          

Nettleiepriser fra 01.01.2022                

Tariff Overbel.vern 230V Overbel.vern 400V Overbel.vern 1000V Fastledd Energiledd jan-mar Energiledd apr-des
Tariffkode Tariffnavn Kr/år øre/kWh øre/kWh
HT41 Husholdning<=63A <=63A <=36A <=14A 4.590 44,43 50,93
HT42 Husholdning >63A 64-125A 37-72A 15-28A 8.770

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og prisendringer.

Strømpris kommer i tillegg til nettleien.

Nettleie for umålte veilys styrt av fotocelle

Energimengden til umålte veilys/gårdslys beregnes ut fra en årlig brukstid på 4000 timer.

Veilys installert etter 2018 skal være målt, og avregnes etter faktisk forbruk etter samme tabell som andre private anlegg.

Fastledd Energiledd jan-mar Energiledd apr-des
Kr/år Øre/kWh Øre/kWh
<200W 365 108,95 115,45
>200W 70,89 77,39

Gjeninnkobling av stengte anlegg                                                                     

Ved gjeninnkobling av anlegg innen 12 måneder etter at anlegget ble frakoblet og nettleieavtalen er oppsagt av den samme kunden, vil nettleiens fastbeløp bli fakturert for perioden anlegget har vært frakoblet. I tillegg faktureres det for gjeninnkoblingen.            

Tariffstøtte

I Statsbudsjettet fastsettes årlig et utjevningstilskudd for å redusere nettleien i områder av landet der nettleien høy (også kalt tariffstøtte). Nettselskapene plikter å la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av redusert nettleie samme år som tilskuddet er tildelt. Kystnett mottar ikke tariffstøtte i 2022.

Avlesningsgebyr ved AMS-fritak

Kunder som er innvilget fritak for aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren får et gebyr på kr 1 500 per år per målepunkt, i henhold til Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-9. 

Egeninkasso

Fremmøtegebyr stenging: kr. 1.250,-
Kostnad ved fra- og tilkoblinger på grunn av manglende betaling: kr. 2.200,-

Eksempler på årlige nettleiekostnader for ulike kunder

Middels stor husholdning:

20.000 kWh årlig forbruk, 63A inntakssikring

Tariffledd Avregningsgrunnlag Kostnad ekskl avgifter (kr)
Fastledd 4.590
Energiledd 20.000 kWh*34,52 øre/kWh 6.904
Sum nettleie pr år 11.494

Mindre husholdning:

12.000 kWh årlig forbruk, 63A inntakssikring

Tariffledd Avregningsgrunnlag Kostnad ekskl avgifter (kr)
Fastledd 4.590
Energiledd 12.000 kWh*34,52 øre/kWh 4.147
Sum nettleie pr år 8.737

Eksemplene er eksklusive offentlige avgifter (elavgift og Enova-avgift).