Spørsmål og svar om nettleiemodell

Her forsøker vi gi svar på generelle spørsmål vedrørende hvordan nettleia beregnes fra 1.1.2022 og hvordan du som nettkunde kan redusere din nettleiekostnad.

16.12.202123:16 Tone Jespersen

Hva regnes som privatkunde og hva regnes som næringskunde?

Privatkunder inkluderer husholdninger, fritidsboliger, naust, gårdslys og andre anlegg hvor kontraktsinnehaver er en privatperson.

Med næringskunder menes alle kunder med organisasjonsnummer, inkl. bedrifter, organisasjoner, institusjoner, lag, foreninger, sykehjem, etc.

Hvorfor er det ulik pris på energileddet i periodene januar-mars og april-desember?

Kystnett sin sats for energiledd for privatkunder er 13,6 øre/kWh hele året. For privatkunder oppgis energileddet inkludert elavgift og lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enovaavgift). Stortinget har i statsbudsjettet for 2022 vedtatt at elavgiften skal ha lavere sats i perioden januar-mars (8,91 øre/kWh) enn april-desember (15,41 øre/kWh). Enovaavgiften er 1 øre/kWh hele året. Ettersom elavgiften har lavere sats i januar-mars blir oppgitt pris for energiledd også lavere i den perioden.

Jeg ser noen nettselskap har lavere pris på natta, hvorfor har ikke dere det?

For en best mulig utnyttelse av strømnettet vårt er det ønskelig å redusere effekttoppene. Vi ønsker derfor å oppfordre kundene våre til å jevne ut sitt eget forbruk ved å unngå samtidig bruk av strømkrevende apparater som elbilladere og enkelte hvitevarer. I vårt strømnett er det ikke vesentlig forskjell på samtidig bruk på dag og natt, og det er derfor ingen stor nytte av å flytte forbruk fra dagtid til natt. Når ikke nytten er stor er det ut fra en totalvurdering ikke noe ønske fra vår side å motivere til økt forbruk på natten. Derfor har ikke Kystnett ulik pris på dag og natt.

Jeg har et umålt veilys/gårdslys. Hvordan blir nettleien?

Umålte veilys-/gårdslys vil fortsatt tilhøre en egen tariff med fast årspris og energiledd etter estimert forbruk. Vi gjør oppmerksom på at ved installasjon av nye veilys kreves det etablering av måling. Målte veilys havner på trinntariffen lik andre.

Jeg er næringskunde, hvilken tariff får jeg?

Næringskunder i lavspentnettet med årsforbruk under 100 000 kWh havner på NT4-tariffen, som sammen med privatkunder følger trinnmodellen for fastledd.

Næringskunder med årsforbruk over 100 000 kWh avregnes etter tariff NT3L eller NT3H avhengig av om de er tilknyttet lavspentnettet eller høyspentnettet.

Jeg er næringskunde i lavspentnettet som noen år bruker mer 100 000 kWh og noen år mindre. Hvilken tariff får jeg?

Næringskunder i lavspentnettet som har vært på trinntariff NT4, men som ved utgangen av året viste seg å bruke mer enn 100 000 kWh, blir avregnet på NT3L-tariff neste år. Næringskunder som er på trinntariff NT4, men som har brukt mer enn 100 000 kWh ved utløpet av november eller tidligere, kan flyttes til NT3L for resterende periode av året.

Næringskunder som har vært på NT3L-tariff men som ved utgangen av året brukte viser seg å ha brukt mindre enn 100 000 kWh, blir flyttet til trinntariff NT4 neste år.

Jeg er næringskunde med nylig installert og tilknyttet anlegg. Hvilken tariff får jeg?

Nye næringskunder i lavspentnettet plasseres på tariff NT4 eller NT3L avhengig av forventet årsforbruk. Forventet årsforbruk kan fastslås på grunnlag av inntakssikring og type virksomhet. Næringskunder i høyspentnettet plasseres alltid på tariff NT3H.

Hvordan kan jeg redusere nettleiekostnadene for boligen min?

Det er mange måter å redusere nettleiekostnadene på for en husholdning.

Den beste måten er å unngå samtidig bruk av apparater som oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, komfyr, ovn, etc. Man kan lade elbilen på tidspunkt man bruker lite strøm ellers, f.eks. på natta (gitt at man har en trygg hjemmelader). Kystnett fraråder å bruke elektriske apparater som vaskemaskin og tørketrommel når man sover eller ikke er hjemme, på grunn av brannfaren. Energisparetiltak bør aldri gå utover sikkerhet, og vi anbefaler å følge råd fra f.eks. Brannvernforeningen.

Husholdninger kan også spare utgifter til nettleie ved å redusere energiforbruket, f.eks. ved å sørge for god isolasjon, redusere innetemperaturen, bruke mindre varmtvann eller installere varmepumpe. I tillegg vil man med slike grep spare penger på de offentlige avgiftene (elavgift og Enova-avgift) og man reduserer strømregningen fra strømleverandøren.

Hvordan kan jeg redusere nettleiekostnadene for hytta mi?

For en typisk hyttekunde vil det største effektuttaket være når man ankommer hytta f.eks. en fredags ettermiddag. Da slår man gjerne på mye varme og apparater, samtidig som man lager mat. Kanskje setter man også elbilen på lading. For å redusere nettleia bør kunden unngå mye samtidig bruk, f.eks. ved å ikke varme opp alle rom samtidig, og ved å vente med å sette elbilen på lading til natta (gitt at man har en trygg hjemmelader) eller påfølgende dag.

Hyttekunder kan også redusere nettleiekostnadene ved å redusere energiforbruket, f.eks. ved å sørge for god isolasjon, redusere innetemperaturen, bruke mindre varmtvann eller installere varmepumpe. I tillegg vil man med slike grep spare penger på de offentlige avgiftene (elavgift og Enova-avgift) og man reduserer strømregningen fra strømleverandøren.

Hvordan kan jeg redusere nettleiekostnadene for bedriften min?

Uavhengig av hva slags tariff en næringskunde ligger på, kan nettleiekostnadene reduseres ved å begrense effektuttaket og energiforbruket. For kunder med høyt effektuttak og lav brukstid vil tiltak rettet mot å jevne ut effektuttak være mest lønnsomt. For kunder med lavt effektuttak men høy brukstid vil energisparingstiltak kunne være mest lønnsomt. Eventuelle sparetiltak bør også ses i sammenheng med kostnadene for offentlige avgifter og strøm, som begge er avhengige av energiforbruket.