Innmating av produksjon

Innmating av produksjon fra kraftverk blir avregnet med et energiledd og et fastledd.

Tariff gjelder fra 01.01.2023.

Energiledd:

Energileddet blir regnet ut individuelt for hvert enkelt tilknytningspunkt og blir fastsatt på grunnlag av marginale tapskostnader i tilknytningspunktet. Marginale tapskostnader avhenger av tapsprosenten i de enkelte punktene og verdien av nettapet som blir styrt av markedsprisen på kraft.

Marginaltapet blir beregnet som et produkt av gjeldende marginaltapssats, områdepris fra NordPool ref. Tromsø og mengde innmatet kraft i tilknytningspunktet.

I og med at energileddet er satt sammen av marginal tapsprosent og kraftprisen, kan det ikke oppgis på forhånd. Kystnett kan på forespørsel oppgi marginaltapssatsen i det enkelte tilknytningspunkt.

Fastledd:

Sentralnettets innmatingstariffer er retningsgivende for andre tariffledd ved innmating i regional- og distribusjonsnett. Fra 01.01.2023 er innmatingstariffen i sentralnettet 1,36 øre/kWh.

Kraftverkets midlere årsproduksjon skal brukes som avregningsgrunnlag. Praksis for utregning av midlere årsproduksjon er gjennomsnittet av de siste 10 års kraftproduksjon. For nye produksjonsenheter uten tilstrekkelig historisk datagrunnlag anvendes forventet årsproduksjon i henhold til gitt konsesjon (eventuelt redusert til nettselskapets begrensing på produksjon) som avregningsgrunnlag for oppstartsåret og de to påfølgende kalenderår.

For kraftverk med installert effekt mindre enn 1 MW skal avregningsgrunnlaget være 30 % av installert effekt multiplisert med 5000 timer.

Nettoavregning:

For produsenter som både mater inn produksjon på nettet og tar ut kraft fra nettet (såkalt blandet punkt) blir energiledd beregnet ut fra målte verdier i tilknytningspunktet og fastledd beregnes etter måleverdier for netto produksjon i tilknytningspunktet.