Ingen endring i nettleia fra 1.1.2023

Dagens nettleiepriser videreføres i 2023. På grunn av forbruksvekst i Kystnetts konsesjonsområde er det til tross for økt inntektsramme ikke nødvendig å øke nettleia.

Dagens nettleiepriser videreføres i 2023. For privatkunder oppgis prisene inkl. offentlige avgifter. I 2023 er det varslet at elavgiften vil øke til 9,16 øre/kWh i jan-mars og 15,84 øre/kWh i apr-des. Prisene på energileddet er derfor justert tilsvarende, men det er ingen endringer i den delen av nettleia som går til Kystnett.

Det er myndighetene, gjennom Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), som avgjør hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie. Mange nettselskap, deriblant Kystnett, har fått økt inntektsramme pga. store investeringer og økte kostnader til drift og vedlikehold. På grunn av forbruksvekst i Kystnetts konsesjonsområde er det allikevel ikke nødvendig å øke nettleia.

Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og går til å bygge ut, drifte og vedlikeholde strømnettet. For husholdninger og fritidsboliger består nettleia av et fastledd som avhenger av kundens effektuttak og et energiledd som avhenger av hvor mye strøm kunden bruker.

I Norge har hvert nettselskap monopol på å bygge, eie og drifte nett i sitt definerte område. Alle som er tilknyttet Kystnett må betale nettleie, uavhengig av hvilken strømleverandør man har. Hvert nettselskap er et spleiselag hvor kundene i nettselskapets område dekker kostnadene til å drifte og bygge ut kraftnettet. Nettleia i Norge varierer mellom de ulike selskapene, og avhenger i stor grad av hvor krevende de geografiske og klimatiske forholdene er, og hvor mange kunder det er å fordele regningen på. I praksis betyr det at nettleien er lavest i tettbebygde strøk og høyest i områder med få innbyggere å dele regningen på og spredt bebyggelse som gjør det kostbart å bygge nett.