Spørsmål og svar om nettleiemodell

Her forsøker vi gi svar på generelle spørsmål vedrørende hvordan nettleia beregnes fra 1.9.2022 og hvordan du som nettkunde kan redusere din nettleiekostnad.

Hvordan beregnes effektuttaket for privatkunder og næringskunder på NT4?

For en gitt måned beregnes effektuttaket etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene, målt i kWh/t. En døgnmaks er den høyeste timesverdien i løpet av ett døgn. I eksempelmåneden under er de 3 høyeste døgnmaksene 11., 13. og 23. november. Avregnet effekt blir da gjennomsnittet av 3,8 kWh/t, 4,0 kWh/t og 4,3 kWh/t, som blir 4,03 KWh/t.

Hva regnes som privatkunde og hva regnes som næringskunde?

Privatkunder inkluderer husholdninger, fritidsboliger, naust, gårdslys og andre anlegg med næringskode 00.100 eller 00.200.

Med næringskunder menes alle kunder som ikke er husholdning eller fritidsbolig (næringskode 00.100 og 00.200).

Jeg ser noen nettselskap har lavere pris på natta, hvorfor har ikke dere det?

Noen nettselskaper har ulik pris på energileddet – den variable delen av nettleia – for natt og dag. For strømnettet i Nord-Salten er det ønskelig å redusere effekttoppene, men om kundene gjør dette ved å jevne ut forbruket på dagtid eller flytte noe forbruk til nattestid, spiller ingen vesentlig rolle. Kystnett ønsker heller ikke å oppfordre til bruk av husholdningsapparater på nattestid, på grunn av brannfaren. Ett unntak er elbillading, som med en egen elbillader trygt kan gjøres på natta og vil være fordelaktig for strømnettet å få flyttet til natta. Kystnett har derfor valgt å ikke ha ulik pris på nettleia natt og dag.

Jeg har et umålt veilys/gårdslys. Hvordan blir nettleien?

Umålte veilys-/gårdslys vil fortsatt tilhøre en egen tariff med fast årspris og energiledd etter estimert forbruk. Vi gjør oppmerksom på at ved installasjon av nye veilys kreves det etablering av måling. Målte veilys havner på trinntariffen NT4.

Jeg er næringskunde, hvilken tariff får jeg?

Næringskunder i lavspentnettet med årsforbruk under 100 000 kWh havner på NT4-tariffen, som sammen med privatkunder følger trinnmodellen for fastledd.

Næringskunder med årsforbruk over 100 000 kWh avregnes etter tariff NT3L eller NT3H avhengig av om de er tilknyttet lavspentnettet eller høyspentnettet.

Jeg er næringskunde i lavspentnettet som noen år bruker mer 100 000 kWh og noen år mindre. Hvilken tariff får jeg?

Næringskunder i lavspentnettet som har vært på trinntariff NT4, men som ved utgangen av året viste seg å bruke mer enn 100 000 kWh, blir avregnet på NT3L-tariff neste år. Næringskunder som er på trinntariff NT4, men som har brukt mer enn 100 000 kWh ved utløpet av november eller tidligere, kan flyttes til NT3L for resterende periode av året.

Næringskunder som har vært på NT3L-tariff men som ved utgangen av året brukte viser seg å ha brukt mindre enn 100 000 kWh, blir flyttet til trinntariff NT4 neste år.

Jeg er næringskunde med nylig installert og tilknyttet anlegg. Hvilken tariff får jeg?

Nye næringskunder i lavspentnettet plasseres på tariff NT4 eller NT3L avhengig av forventet årsforbruk. Forventet årsforbruk kan fastslås på grunnlag av inntakssikring og type virksomhet. Næringskunder i høyspentnettet plasseres alltid på tariff NT3H.

Hvordan kan jeg redusere nettleiekostnadene for boligen min?

Det er mange måter å redusere nettleiekostnadene på for en husholdning.

For kunder med elbil vil den beste måten være å begrense ladeeffekten og sørge for å lade elbilen på natta når man bruker lite effekt ellers. I tillegg kan man begrense samtidig bruk av effektkrevende husholdningsapparater som f.eks. tørketrommel og komfyrtopp. Det er frarådet å bruke tørketrommel og vaskemaskin når man sover eller ikke er hjemme, på grunn av brannfaren. Energisparetiltak bør aldri gå utover sikkerhet, og Kystnett anbefaler å følge råd fra f.eks. Brannvernforeningen.

Husholdninger kan også spare utgifter til nettleie ved å redusere strømforbruket, f.eks. ved å sørge for god isolasjon, redusere innetemperaturen, bruke mindre varmtvann eller installere varmepumpe. I tillegg vil man med slike grep spare penger på de offentlige avgiftene (elavgift og Enova-avgift) og man reduserer strømregningen fra strømleverandøren.

Hvordan kan jeg redusere nettleiekostnadene for hytta mi?

For en typisk hyttekunde vil det største effektuttaket være når man ankommer hytta f.eks. en fredags ettermiddag. Da slår man gjerne på mye varme og apparater, samtidig som man lager mat. Kanskje setter man også elbilen på lading. For å redusere nettleia bør kunden unngå mye samtidig bruk, f.eks. ved å ikke varme opp alle rom samtidig, og ved å vente med å sette elbilen på lading til natta (gitt at man har en trygg hjemmelader) eller påfølgende dag.

Hyttekunder kan også redusere nettleiekostnadene ved å redusere energiforbruket, f.eks. ved å sørge for god isolasjon, redusere innetemperaturen, bruke mindre varmtvann eller installere varmepumpe. I tillegg vil man med slike grep spare penger på de offentlige avgiftene (elavgift og Enova-avgift) og man reduserer strømregningen fra strømleverandøren.

Hvordan kan jeg redusere nettleiekostnadene for bedriften min?

Uavhengig av hva slags tariff en næringskunde ligger på, kan nettleiekostnadene reduseres ved å begrense effektuttaket og energiforbruket. For kunder med høyt effektuttak og lav brukstid vil tiltak rettet mot å jevne ut effektuttak være mest lønnsomt. For kunder med lavt effektuttak men høy brukstid vil energisparingstiltak kunne være mest lønnsomt. Eventuelle sparetiltak bør også ses i sammenheng med kostnadene for offentlige avgifter og strøm, som begge er avhengige av energiforbruket.