Nettleie næringskunder

Med næringskunder menes alle kunder som ikke er husholdning eller fritidsbolig (næringskode 00.100 og 00.200).

Alle tariffer er gjeldende fra 01.01.2023. Tariffer er oppgitte inkl. offentlige avgifter, men eks. mva. Elavgift er 9,16 øre/kWh i januar tom mars, og 15,84 øre/kWh i perioden april-desember. Den reduserte elavgiften er på 0,546 øre/kWh. Enova-avgift er 800 kr/år. 

Alle kunder avregnes månedlig basert på timesmålinger fra AMS-målere. Ved manglende målerverdier avregnes anlegget basert på innsendte målerverdier eller Elhub-stipulert forbruk.

NT4 – Næringskunder med årlig forbruk under 100 00 kWh

Næringskunder med årlig forbruk under 100 000 kWh avregnes med et fastledd avhengig av etterspurt effekt og et energiledd. For en gitt måned beregnes effektbehovet etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i forrige måned, målt i kWh/t. En døgnmaks er den høyeste timesverdien i løpet av ett døgn. Nærmere informasjon om beregning av døgnmaks finner du her.

NT3L – Næringskunder i lavspentnettet med årlig forbruk over 100 000 kWh                                  

Næringskunder i lavspentnettet med forbruk over 100 000 kWh avregnes med fastledd, energiledd og effektledd. For nye anlegg legges til grunn forventet årsforbruk. Forventet årsforbruk kan fastslås på grunnlag av inntakssikring og type virksomhet. For eksisterende kunder legges forventet årsforbruk ved faktureringstidspunkt til grunn.

NT3H – Næringskunder i høyspentnettet          

Næringskunder i høyspentnettet avregnes med fastledd, energiledd og effektledd. Minikraftverk med høyspentuttak til eget strømforbruk følger tariff NT3H1.

Nettleie for umålte veilys styrt av fotocelle

Energimengden til umålte veilys/gårdslys beregnes ut fra en årlig brukstid på 4000 timer.

Veilys installert etter 2018 skal være målt, og avregnes etter faktisk forbruk etter samme tabell som andre private anlegg.

Fastledd Energiledd jan-mar Energiledd apr-des
Kr/år Øre/kWh Øre/kWh
<200W 1.170 108,20 114,88
>200W 1.170 70,14 76,82

Gjeninnkobling av stengte anlegg                                       

Ved gjeninnkobling av anlegg innen 12 måneder etter at anlegget ble frakoblet og nettleieavtalen er oppsagt av den samme kunden, vil nettleiens fastledd bli fakturert for perioden anlegget har vært frakoblet. For anlegg på NT4-tariffen brukes laveste trinn (0 - 5 kWh/t). I tillegg faktureres det for gjeninnkoblingen.

Egeninkasso
Fremmøtegebyr stenging: kr. 1.350/tilfelle
Kostnad ved fra- og tilkoblinger på grunn av manglende betaling: kr. 2.350/tilfelle